Wat is de Transitievisie Warmte en waarover kan ik meedenken?

Om de klimaatdoelen te halen hebben alle gemeenten in Nederland afgesproken dat we vanaf 2050 geen aardgas meer gebruiken in onze woningen en gebouwen. Aardgas gebruik je bijvoorbeeld om te koken of je huis te verwarmen.

In Ede is deze verandering al volop bezig. Veel inwoners en ondernemers zijn al aan de slag met het verduurzamen van hun huis door te isoleren, energie te besparen of de cv-ketel te vervangen door een warmtepomp. Daarnaast zijn er al 7.000 woningen aangesloten op het slimme groene warmtenet, waarvan 4.500 bestaande woningbouw. Naast de 7.000 woningen zijn er ruim 30 grote gebouwen en instellingen aangesloten op het warmtenet, zoals zwembad de Peppel, De Fietser en diverse scholen. Maar daarmee zijn we er nog niet. De overige ruim 41.000 woningen en andere gebouwen moeten nog van het aardgas af.

Wat is een Tranisitievisie Warmte?

Elke gemeente in Nederland moet uiterlijk eind 2021 een Transitievisie Warmte hebben. De Transitievisie Warmte is een plan waarin in grote lijnen staat hoe en wanneer Ede steeds verder aardgasvrij wordt. Ook staat in dit plan wat per buurt of dorp de meest logische oplossing is om te verwarmen zonder aardgas. Denk aan verwarmen via een warmtenet met warm water of elektrisch verwarmen met een warmtepomp. Ook kijken we naar de stappen die nodig zijn om in 2050 helemaal aardgasvrij te zijn: wat kunnen we nu al doen, zoals het beter isoleren van huizen. En wat komt later? Dit plan heet de Transitievisie Warmte. We maken dit plan in overleg met allerlei partijen in Ede en we vragen jou als inwoner naar je mening. De gemeenteraad stelt de Transitievisie Warmte 2021 vast.

Op naar 2030

We kijken in de Transitievisie Warmte van 2021 vooral naar de periode tot en met 2030. Elke gemeente geeft aan hoeveel woningen en andere gebouwen in die periode worden geïsoleerd en/of aardgasvrij gemaakt. Elke 5 jaar wordt er een nieuwe Transitievisie Warmte opgesteld. Op basis van de nieuwste technieken en inzichten, wijzen we de eerste en volgende buurten aan waar we aan de slag gaan.

Dit staat er in de Transitievisie Warmte

 • Welke uitgangspunten we hanteren bij de warmtetransitie, zoals duurzaamheid, haalbaarheid, betaalbaarheid en betrouwbaarheid;
 • Welke buurten of dorpen voor 2030 van het aardgas worden afgekoppeld of hierop worden voorbereid;
 • De voorkeursalternatieven voor de vervanging van aardgas voor de wijken of dorpen: komt er één oplossing voor de hele buurt? Moet er nog veel geïsoleerd worden? Is een warmtenet een mogelijkheid of ligt het meer voor de hand om de overstap naar aardgasvrij wonen voor elke woning apart te regelen, bijvoorbeeld via warmtepompen?
 • Tot slot staat erin op welke manier we dat willen doen en hoe we iedereen daarbij betrekken.

Wat is de rol van de gemeente?

De Rijksoverheid wil dat de gemeente de warmtetransitie organiseert. Dat betekent dat wij de overstap naar aardgasvrij wonen in goede banen moet leiden. We maken eerst een algemeen plan, de Transitievisie Warmte en daarna voor elke wijk een apart plan. Dit doen we in overleg met iedereen die daarbij betrokken is: inwoners, woningcorporaties, buurtcomités, dorpsraden, bedrijven, warmtebedrijf Ede, maatschappelijke organisaties en de netbeheerder.

Hoe wordt bepaald in welke volgorde de wijken van het gas af gaan?

We maken een technische analyse en vragen wat inwoners en organisaties in de wijk belangrijk vinden. Op basis daarvan kijken we in welke wijken of buurten het logisch is om te starten. Dat kan ook door eerst te isoleren als tussenstap naar aardgasvrij. We toetsen de plannen in de Transitievisie Warmte weer bij inwoners en relevante organisaties.

Geldt de Transitievisie Warmte ook voor bedrijven?

De verwarming van kantoren, bedrijfspanden en maatschappelijk vastgoed (scholen, zorginstellingen etc.) valt ook onder de Transitievisie Warmte. Kantoren moeten bovendien al in 2023 energielabel C hebben en in 2030 energielabel A. De industrie valt buiten de Transitievisie Warmte, daar zijn aparte afspraken gemaakt over verduurzaming

Wat is mijn rol als inwoner?

We betrekken inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties op verschillende manieren bij het maken van de Transitievisie Warmte. Bijvoorbeeld met een vragenlijst en (online) informatiebijeenkomsten op 6 april en rond de zomer. We vragen wat jij belangrijk vindt. We laten de mogelijkheden zien. En je kunt je vragen stellen.

Na de Transitievisie Warmte volgen uitvoeringsplannen per wijk. In het wijkuitvoeringsplan bepalen we als gemeente samen met inwoners en andere gebouweigenaren welk alternatieve warmtevoorziening het beste past bij die wijk. Het aardgasvrij maken van een wijk kan jaren duren.

Planning meedenkmomenten

 • 6 april: eerste informatiebijeenkomst voor inwoners
 • 7 april: flitspeiling via Instagram en Facebook
 • 10- 18 mei: Enquête onder inwoners
 • rond de zomer: Voordat we de gemeenteraad op 1 juli informeren gaan we eerst met dorpsraden en buurtcomités in gesprek.
 • Juni: Op 1 juli informeren we de gemeenteraad met voorlopige resultaten voor het eindbeeld voor aardgasvrij wonen en werken in Ede en welke tussenstappen daartoe gezet kunnen worden.
 • September: tweede bijeekomst dorpsraden en buurtcomités over voorlopige resultaten
 • September: tweede informatiebijeenkomst voor inwoners met voorlopige resultaten.
 • Daarna: uitwerken van het concept Transitievisie Warmte
 • December: gemeenteraad beslist over definitieve Transitievisie Warmte

De resultaten van deze informatiebijeenkomsten en de online peilingen nemen we mee als Participatieverslag in de concept Transitievisie Warmte. Gesprekken met kernstakeholders, zoals Woonstede, de netbeheerder, coöperatie ValleiEnergie en andere belanghebbenden maken ook onderdeel uit van dit Participatieverslag. Daarnaast spraken we meerdere malen met onze duurzame denktank over dit onderwerp. Ook die gesprekken nemen we mee in het plan en het Participatieverslag van de definitieve Transitievisie Warmte. Het is aan de gemeenteraad om de Transitievisie Warmte uiterlijk eind 2021 vast te stellen. Dit plan vormt de basis van de route naar aardgasvrij wonen.