Resultaten inwonersconsultatie

Gemeente Ede deed onderzoek naar de houding en het gedrag van haar inwoners over duurzaamheid. De uitkomsten laten zien dat duurzaamheid een belangrijk onderwerp is voor de invullers. De overgrote meerderheid geeft aan het belangrijk te vinden om zelf duurzame keuzes te maken (86%) en het ook belangrijk te vinden dat de overheid investeert in duurzame energie (86%). Een grote meerderheid van de invullers maakt zich zorgen over de veranderingen in het klimaat (76%). 

Gedrag

Invullers blijken op veel manieren bezig geweest te zijn met duurzaamheid. Dit doen ze vooral voor een beter milieu en een schone leefomgeving. Ook in huis worden veel duurzame maatregelen genomen. Voornamelijk isolatie en zonnepanelen. Deelnemers noemen dat met name een tegemoetkoming in de kosten én de vrije keuze hen helpen om duurzame stappen te zetten.

Initiatieven en rolverdeling

De meeste invullers zijn bekend met initiatieven die de gemeente biedt voor het verduurzamen van de woning. De bekendste zijn een energiescan en een adviesgesprek. Deze initiatieven, samen met de buurtkit, worden ook het vaakst overwogen door de invullers. Minder vaak worden de deelauto (hoewel mensen daar wel positief tegenover stonden) en een lening overwogen.
De gemeente wordt de grootste verantwoordelijkheid toebedeeld als het gaat om de ambitie om in 2050 energieneutraal te zijn. Ook inwoners en ondernemers hebben hierbij een belangrijke rol volgens invullers.

Informatiebehoefte

Invullers geven aan vooral zelf informatie op te zoeken als zij meer willen weten of aan de slag willen met het thema duurzaamheid. Een op de vijf invullers wil zich actief bezig houden met het thema door lid te worden van een duurzaamheidspanel.

Alternatieve energiebronnen

Het meest positief zijn invullers over zonnepanelen op daken, waterstof, windmolens en aardwarmte. Minder positief zijn inwoners over zonneparken en biomassa. Tweederde van de invullers (65%) geeft aan dat ze zouden overwegen te investeren in een zon- of windproject. Ook over de inzet van deelauto's zijn de meeste invullers positief, hoewel meer dan de helft (54%) denkt hier geen gebruik van te maken.