Zonnepark Nergena: opnieuw besluit nemen

Het plan voor het zonneveld Nergena in het buitengebied van Ede wordt opnieuw besproken in de gemeenteraad. Het college van burgemeester en wethouders stelt daarbij voor om alsnog akkoord te gaan met de komst van dit zonneveld.

Meer informatie lees je in dit persbericht op ede.nl

Veelgestelde vragen

Voor dit onderwerp zijn ook meest gestelde vragen en antwoorden op een rijtje gezet. Deze vind je hieronder.

Het plan voor het zonneveld Nergena wordt opnieuw besproken in de gemeenteraad. Het college van burgemeester en wethouders stelt daarbij voor om alsnog akkoord te gaan met de komst van dit zonneveld.

Op 2 juli 2020 besloot de raad om een benodigde ‘verklaring van geen bedenkingen’ voor dit zonneveld te weigeren. De raad vond op dat moment een zonneveld in het buitengebied van Bennekom niet wenselijk. In september van dat jaar werd dat besluit formeel bevestigd en daarmee leek de komst van het zonneveld op die locatie van de baan. Dit blijkt nu mogelijk anders te zijn.

De aanvrager van het zonneveld, LC Energy, besloot naar de rechter te stappen en het raadsbesluit aan te vechten. Op 12 oktober 2021 heeft de Rechtbank Gelderland het besluit van de gemeenteraad vernietigd. Dit betekent dat de gemeenteraad - ook al is zij in hoger beroep gegaan - een nieuw besluit moet nemen over de aanvraag.

Het college vraagt aan de gemeenteraad om alsnog een zogeheten ‘verklaring van geen bedenkingen’ voor het zonneveld te verlenen. Het zonneveld voldoet namelijk aan de voorwaarden uit de beleidsregel ‘Wind- en zonnewijzer’* die de gemeenteraad zelf heeft vastgesteld. Uit de uitspraak van de rechter blijkt dat deze wijzer eerder onvoldoende is gevolgd. De gemeenteraad besluit of het voorstel van het college wordt overgenomen. De gemeenteraad vergadert hierover op 13 oktober. Op 3 november volgt dan een nieuw besluit.

 

* * De wind- en zonnewijzer wordt op dit moment vernieuwd. Zodra de nieuwe versie klaar is, wordt die vervangen.

Dit zonneveld ligt bij het voormalige landgoed Nergena. Het ligt in het buitengebied van de gemeente Ede, ten zuiden van diverse woningen aan de Langesteeg.

Het zonneveld heeft een netto-oppervlakte van ongeveer 8,3 hectare (zonnepanelen met toebehoren en onderhoudspaden) en een bruto-oppervlakte van ongeveer 10,4 hectare (netto-oppervlakte + landschappelijke inpassing). Dit is goed voor ongeveer 2.350 huishoudens te voorzien van duurzame elektriciteit.

Het zonnepark wordt ook ingezet als onderzoek locatie voor de Wageningen Universiteit. Daar is ook subsidie voor verleend door RVO. Bij het onderzoek gaat het om de effecten van het zonneveld op de samenstelling van de bodem en de ecologie en biodiversiteit.

De initiatiefnemer LC Energy gaat over de participatie en geeft omwonenden de mogelijkheid om financieel te participeren en te profiteren. Verder heeft een omgevingsproces plaatsgevonden. Zo heeft er in een vroeg stadium afstemming plaatsgevonden met omwonenden, maar ook met andere belanghebbenden. Voor meer informatie kun je kijken op de website van LC Energy

25 jaar na aanvang bouwwerkzaamheden. Daarna wordt het gebied in oorspronkelijke staat hersteld.

Meer informatie vind je op de website van LC Eenergy.

De aanvrager van het zonneveld, LC Energy, besloot naar de rechter te stappen en het raadsbesluit aan te vechten. Op 12 oktober 2021 heeft de Rechtbank Gelderland het besluit van de gemeenteraad vernietigd. Dit betekent dat de gemeenteraad - ook al is zij in hoger beroep gegaan - een nieuw besluit moet nemen over de aanvraag.

Het zonneveld voldoet aan de voorwaarden uit de beleidsregel ‘Wind- en zonnewijzer’. De rechter oordeelde dat deze beleidsregel bij de eerdere besluitvorming onvoldoende werd opgevolgd. Dit blijkt uit de uitspraak van de rechter. Uit ingewonnen deskundig advies (Royal HaskoningDHV) blijkt ook dat het zonnepark past binnen de Wind- en Zonnewijzer. Dit vormt voor het college de reden om aan de gemeenteraad voor te stellen de ‘verklaring van geen bedenkingen’ alsnog toe te kennen.

Er is na het vernietigingsbesluit van de rechtbank (oktober 2021) aanvullend juridisch advies ingewonnen. Ook is er inhoudelijk advies ingewonnen. Dat laatste kwam in augustus af. En in de afgelopen weken heeft het college op basis van al deze adviezen besloten de raad voor te stellen om de vergunning alsnog te verlenen.

De aanvraag voor dit park dateert van 1 april 2019 en de oorspronkelijke besluiten zijn genomen in 2020 (raad) en 2021 (college). De aanvraag moet dan ook beoordeeld worden op basis van de toen geldende beleidsregel ‘Wind- en zonnewijzer’.  Als nu aan ander beleid zou worden getoetst leidt dat tot aansprakelijkheidsrisico’s.

Op deze manier wordt ook recht gedaan aan de eerdere afwegingen van de gemeenteraad om te weigeren en worden deze afwegingen ter toetsing aan de rechter voorgelegd.

Als het hoger beroep slaagt dan vernietigt de Raad van State (op dat punt) de uitspraak van de rechtbank. Daarmee vervalt dan ook het besluit dat de gemeenteraad op 3 november 2022 nog gaat nemen. Dit nieuwe besluit wordt namelijk genomen ter uitvoering van de uitspraak van de rechtbank.

Het hoger beroep kán er dus toe leiden dat het zonnepark er niet komt. Ook als de gemeenteraad op 3 november een verklaring van geen bedenkingen verleent. Dit is echter nog niet met zekerheid te zeggen. Een en ander hangt af van de uitspraak van de Raad van State.

Het is nu (6 oktober 2022) niet bekend welk besluit de gemeenteraad zal gaan nemen. De gemeenteraad vergadert hierover op 13 oktober. De planning is vervolgens dat er op 3 november een besluit wordt genomen. Of het zonnepark er alsnog komt is daarnaast afhankelijk van de uitkomst van het hoger beroep.

Zolang de zaak onder de rechter is kunnen we hier geen uitspraak over doen.

Door de realisatie van het zonneveld is agrarisch gebruik tijdelijk beperkt mogelijk. Na afloop van de vergunningsperiode van 25 jaar moeten de zonnepanelen worden verwijderd en kan de grond opnieuw gebruikt worden voor agrarische doeleinden.

Royal Haskoning DHV heeft de landschappelijke effecten van het zonneveld beoordeeld en komt tot de conclusie dat positieve en negatieve effecten elkaar in evenwicht houden. Tegenover de vermindering van de openheid van het landschap staat dat door de landschappelijke inpassing verloren gegane cultuurhistorische structuren worden teruggebracht.

Dit doet zij op 13 oktober. Daarna volgt nog een besluitvormende vergadering. Naar verwachting op 3 november.

Er is een mogelijkheid om in te spreken bij de fracties voor de vergadering op 10 oktober. Na de vergadering van 3 november is duidelijker hoe het verder gaat.

Indien de gemeenteraad alsnog de ‘verklaring van geen bedenkingen’ verleent, dan moet vervolgens het college van burgemeester en wethouders een nieuw besluit nemen over de aanvraag omgevingsvergunning. Een dergelijk nieuw besluit volgt waarschijnlijk een aantal weken later. Dit wordt dan bekendgemaakt. Tegen dit nieuwe besluit kunnen belanghebbenden en/of eerdere indieners van zienswijzen een beroep indienen bij de Raad van State.