Vraag en antwoord

De procedure om zoekgebieden voor windmolens vast te stellen vergt meer tijd. Dit heeft te maken met ontwikkelingen in wet- en regelgeving vanuit het Rijk en de Provincie die van invloed zijn. In elk geval is meer duidelijkheid nodig om de volgende stappen te zetten. Daarom is besloten de procedure minimaal een half jaar stil te leggen. Hieronder vind je de (veel)gestelde vragen sinds maart 2022.

Gemeente Ede wil in 2050 energieneutraal zijn. Dit betekent dat er in Ede net zoveel duurzame energie wordt opgewekt als dat we gebruiken. Daar is dus veel voor nodig. Naast zonnepanelen op daken en in velden zijn ook windmolens nodig.

We hebben duidelijkheid nodig om de volgende stappen te zetten. Zolang die er niet is, kunnen en willen we als college niet verder met het proces rondom de ontwikkeling van de windmolens. Daarom hebben we besloten om de procedure minimaal een half jaar stil te leggen.

Het klopt dat de onzekerheid bekend was. Dat hebben we ook genoemd bij de bekendmaking van de 19 zoekgebieden.

Wat betreft de normen is er nu meer zekerheid over de timing van het Rijk en Provincie Gelderland. Dit najaar wordt ook meer duidelijk over de richting van de normen. Voor het nemen van de volgende stap (NRD inzage) is daarom net even wat meer tijd nodig.

Het college verwacht dat een NRD ter inzage legging met 19 zoekgebieden op dit moment op veel inwoners overkomt alsof we deze ook echt daar gaan plaatsen. Dat zou met de onzekerheid van de normen leiden tot onduidelijkheid.

De ambitie uit het bestuursakkoord staat overeind. Hierin zeiden we: "We gaan door met het onderzoek naar nieuwe windmolenlocaties in het Energiecluster A12-A30. We betrekken de te verwachten landelijke geluids- en afstandsnormen bij de ambitie van minimaal 22MW aan windenergie."

We moeten dit netjes doen en er is nu teveel onzekerheid bij het Rijk en de Provincie. Daarom moeten we even een pas op de plaats maken. Er is geen sprake van afstel, dat zou gezien de grote opgave van de energietransitie ook niet wenselijk zijn.

Met de bewonersgroepen Ede Waait Anders en Tegenwind Ederveen / De Klomp hebben wij contact. We spreken ze ook over deze ontwikkeling.

Dat is nog niet te zeggen, juist omdat de normen van Rijk en Provincie nog niet vaststaan. Wel verwachten we dat deze normen van invloed kunnen zijn op het aantal aangewezen zoekgebieden. Exact daarom nemen we net even wat meer tijd om alles uit te zoeken.

We hebben bestuurlijk goed contact met gemeente Veenendaal. Echter, dit besluit is een zelfstandige afweging van het college in Ede geweest, juist om duidelijkheid te bieden bij het vaststellen van de zoekgebieden.

De besluitvorming over mogelijke zoekgebieden is een lang en zorgvuldig proces waar veel ontwikkelingen invloed op kunnen hebben. In maart 2022 heeft wethouder Meijer dat ook aangegeven toen het aantal zoekgebieden bekend werd gemaakt. Zoals eerder genoemd staat de ambitie uit het bestuursakkoord overeind, alleen hebben we net wat meer tijd nodig voor een zorgvuldige uitvoering.

In de Alternatievenontwikkeling is specifieker gekeken naar afstanden vanaf de mogelijke windmolens tot objecten. Ook is nauwkeuriger nagegaan of en hoe kwetsbaar verschillende objecten zijn. Dit leidt er toe dat voor mogelijke windmolens van 120 meter meer zoekgebieden zijn gevonden dan in de quick scan. Ook blijkt dat voor de hoogst mogelijke windmolen van 160 meter de meeste zoekgebieden niet geschikt zijn. De quick scan was een voorlopige inschatting van de mogelijkheden voor windmolens. Deze Alternatievenontwikkeling is uitgebreider.

Wij willen zoveel mogelijk energie opwekken binnen onze gemeentegrenzen. Het onderzoeksbureau heeft daarom van ons de vraag gekregen om te zoeken naar zoveel mogelijk zoekgebieden, waar we energie kunnen opwekken. We laten daarom zoveel mogelijk zoekgebieden in het MER-onderzoek meenemen. We kunnen er later ook niet meer aan toevoegen. Waarschijnlijk kunnen niet in alle zoekgebieden windmolens worden gebouwd.

Twee zoekgebieden die in de quick scan staan, zijn afgevallen omdat deze niet mogelijk bleken. Dat zijn de zoekgebieden in het knooppunt Maanderbroek en in de afrit 23a bij Veenendaal. Overigens is nabij afrit 23a een nieuw zoekgebied toegevoegd.

Voordat een besluit kan worden genomen is een m.e.r.-procedure nodig. Dit begint met het ter inzage leggen van een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Deze NRD is het onderzoekskader voor het milieueffectrapport (MER). In de NRD staat wat er wordt onderzocht en hoe dit wordt onderzocht. Op de achterzijde vindt u het besluitvormingsproces in een schema.

Voor het Energiecluster is gekozen omdat het langs de grote infrastructuur zoals de snelwegen A12 en A30 ligt en bij bedrijventerreinen. Ook sluit het aan bij de huidige twee windmolens. Het college heeft het Energiecluster vastgesteld om eerst dit gebied te onderzoeken. Daar is bij de Alternatievenontwikkeling dan ook vanuit gegaan.

Voor de zoektocht naar windmolens is een m.e.r.-procedure nodig. Dan worden de milieueffecten van de windmolens in kaart gebracht. We willen zoveel mogelijk energie opwekken en daarom nemen we zoveel mogelijk zoekgebieden op in deze m.e.r.-procedure. Later meer zoekgebieden toevoegen is niet mogelijk, we kunnen dit dus maar een keer goed doen. Bij het bepalen van de zoekgebieden is daarom de grens opgezocht van wat kan en mag. Sommige zoekgebieden liggen daarom dicht bij woningen.

Op deze website is alle informatie beschikbaar over het Energiecluster. Op www.regionale-energiestrategie.nl staat meer informatie over het belang, nut en noodzaak van windenergie.