Vraag en antwoord

In maart 2022 zijn de uitkomsten van de Alternatievenontwikkeling bekend gemaakt. Uit dit vervolgonderzoek blijkt dat er niet tien, maar negentien geschikte zoekgebieden zijn om windmolens te plaatsen. Hieronder vind je de (veel)gestelde vragen sinds maart 2022.

Gemeente Ede wil in 2050 energieneutraal zijn. Dit betekent dat er in Ede net zoveel duurzame energie wordt opgewekt als dat we gebruiken. Daar is dus veel voor nodig. Naast zonnepanelen op daken en in velden zijn ook windmolens nodig.

In de Alternatievenontwikkeling is specifieker gekeken naar afstanden vanaf de mogelijke windmolens tot objecten. Ook is nauwkeuriger nagegaan of en hoe kwetsbaar verschillende objecten zijn. Dit leidt er toe dat voor mogelijke windmolens van 120 meter meer zoekgebieden zijn gevonden dan in de quick scan. Ook blijkt dat voor de hoogst mogelijke windmolen van 160 meter de meeste zoekgebieden niet geschikt zijn. De quick scan was een voorlopige inschatting van de mogelijkheden voor windmolens. Deze Alternatievenontwikkeling is uitgebreider.

Wij willen zoveel mogelijk energie opwekken binnen onze gemeentegrenzen. Het onderzoeksbureau heeft daarom van ons de vraag gekregen om te zoeken naar zoveel mogelijk zoekgebieden, waar we energie kunnen opwekken. We laten daarom zoveel mogelijk zoekgebieden in het MER-onderzoek meenemen. We kunnen er later ook niet meer aan toevoegen. Waarschijnlijk kunnen niet in alle zoekgebieden windmolens worden gebouwd.

Twee zoekgebieden die in de quick scan staan, zijn afgevallen omdat deze niet mogelijk bleken. Dat zijn de zoekgebieden in het knooppunt Maanderbroek en in de afrit 23a bij Veenendaal. Overigens is nabij afrit 23a een nieuw zoekgebied toegevoegd.

Voordat een besluit kan worden genomen is een m.e.r.-procedure nodig. Dit begint met het ter inzage leggen van een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Deze NRD is het onderzoekskader voor het milieueffectrapport (MER). In de NRD staat wat er wordt onderzocht en hoe dit wordt onderzocht. Op de achterzijde vindt u het besluitvormingsproces in een schema.

Voor het Energiecluster is gekozen omdat het langs de grote infrastructuur zoals de snelwegen A12 en A30 ligt en bij bedrijventerreinen. Ook sluit het aan bij de huidige twee windmolens. Het college heeft het Energiecluster vastgesteld om eerst dit gebied te onderzoeken. Daar is bij de Alternatievenontwikkeling dan ook vanuit gegaan.

De Alternatievenontwikkeling is gebaseerd op basis van de huidige normen van het Activiteitenbesluit. Door een uitspraak van de Raad van State in juni 2021, heeft het Rijk aangegeven deze normen opnieuw te onderzoeken. Wij zijn net als u erg benieuwd wat dit onderzoek gaat betekenen voor de normen.

In april 2022 is een onderzoeksrapport verschenen. In de bijhorende Kamerbrief staat dat de verwachting is dat nieuwe normen vanaf het najaar van 2023 in ingaan. Wij zullen daar dan uiteraard goed mee omgaan

Voor de zoektocht naar windmolens is een m.e.r.-procedure nodig. Dan worden de milieueffecten van de windmolens in kaart gebracht. We willen zoveel mogelijk energie opwekken en daarom nemen we zoveel mogelijk zoekgebieden op in deze m.e.r.-procedure. Later meer zoekgebieden toevoegen is niet mogelijk, we kunnen dit dus maar een keer goed doen. Bij het bepalen van de zoekgebieden is daarom de grens opgezocht van wat kan en mag. Sommige zoekgebieden liggen daarom dicht bij woningen.

Op deze website is alle informatie beschikbaar over het Energiecluster. Op www.regionale-energiestrategie.nl staat meer informatie over het belang, nut en noodzaak van windenergie.