Nieuwsbrieven

Gemeente Ede wil in 2050 energieneutraal zijn. Het opwekken van windenergie kan helpen om dit doel te bereiken. Met deze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte over de mogelijke windmolens in de gemeente Ede, binnen het Energiecluster A12 – A30. In deze editie leest u over het meer tijd nemen in de procedure.

Meer tijd

De procedure om zoekgebieden voor windmolens vast te stellen vergt meer tijd. Dit heeft te maken met ontwikkelingen in wet- en regelgeving vanuit het Rijk en de Provincie die van invloed zijn. Deze ontwikkelingen worden hieronder genoemd. In elk geval is meer duidelijkheid nodig om de volgende stappen te zetten. Daarom is besloten de procedure minimaal een half jaar stil te leggen.

Normen

Het Rijk is bezig om nieuwe, landelijke normen voor windmolens op te stellen. Dit najaar verwacht de gemeente hier meer duidelijkheid over. Deze nieuwe normen kunnen van invloed zijn op de eerder aangewezen zoekgebieden. Ondertussen kan ook de beleidsontwikkeling van provincie Gelderland nog effect hebben. Wij verwijzen daarvoor naar deze brief van de provincie

Vervolg

De extra tijd geeft het college de mogelijkheid om de ontwikkelingen mee te wegen in het besluit rondom de eerder aangewezen 19 zoekgebieden.

Wethouder energietransitie Arnold Versteeg geeft als toelichting: “Het college wil een zorgvuldig proces doorlopen richting de zoekgebieden. Nu duidelijk is geworden dat deze ontwikkelingen een rol kunnen gaan spelen, hebben we net even wat meer tijd nodig. Het college blijft bij haar ambities op het gebied van de energietransitie.”

Gemeenteraad

De gemeenteraad van Ede is over het uitstel geïnformeerd via een Raadsmemo (pdf, 289 KB).

Nieuwsbrief

Bij nieuws over de ontwikkelingen brengen wij u daarvan op de hoogte. Onze verwachting is dat dit aan het einde van dit jaar zal zijn.

Kent u mensen die geïnteresseerd zijn in deze nieuwsbrief? Met een bericht naar edevoordewind@ede.nl ontvangen zij deze voortaan ook.

Gemeente Ede wil in 2050 energieneutraal zijn. Het opwekken van windenergie kan helpen om dit doel te bereiken. Met deze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van de mogelijke windmolens in de gemeente Ede, binnen het Energiecluster A12 – A30. In deze editie leest u over de reacties die we kregen op de Alternatievenontwikkeling. Maar we beginnen met informatie over het ter inzage leggen van de NRD.

NRD later ter inzage

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft in maart kennisgenomen van de Alternatievenontwikkeling. Dit onderzoek is een onderdeel van de ‘Notitie Reikwijdte en Detailniveau’ (NRD). NRD bepaalt wat in de milieueffectrapportage (m.e.r.) wordt opgenomen. We lieten u eerder weten dat de NRD in mei of juni openbaar zou worden en ter inzage zou liggen. Doordat we moeten wachten op de vorming van het nieuwe college, valt de terinzagelegging in de zomervakantie. Dit willen we niet. Daarom stellen we het besluit over de NRD uit tot na de zomervakantie. Na de zomer informeren we via deze nieuwsbrief wanneer het besluit en de terinzagelegging plaatsvinden.

Reacties op Alternatievenontwikkeling

In maart maakten wij de Alternatievenontwikkeling bekend. Hieruit bleek dat er negentien geschikte zoekgebieden zijn om windmolens in het Energiecluster te plaatsen. De afgelopen periode is hierop gereageerd, vooral door inwoners uit Ede, maar ook vanuit Veenendaal. Via ons mailadres edevoordewind@ede.nl kwamen ongeveer 150 reacties binnen. We stelden een digitaal spreekuur in waarvan 25 mensen gebruik maakten. Ook kregen we veel nieuwe aanmeldingen voor de nieuwsbrief (van 420 naar 650 abonnees). Hieronder ziet u de meest gestelde vragen en antwoorden.

Veelgestelde vragen en antwoorden 

Waarom wordt alleen binnen het Energiecluster A12-A30 gezocht naar zoekgebieden voor windmolens?

Voor het Energiecluster is gekozen omdat het langs de grote infrastructuur zoals de snelwegen A12 en A30 ligt en bij bedrijventerreinen. Ook sluit het aan bij de huidige twee windmolens. Het college heeft het Energiecluster vastgesteld om eerst dit gebied te onderzoeken. Daar is bij de Alternatievenontwikkeling dan ook vanuit gegaan.

Waarom niet wachten op nieuwe afstandsnormen vanuit het Rijk?

De Alternatievenontwikkeling is gebaseerd op basis van de huidige normen van het Activiteitenbesluit. Door een uitspraak van de Raad van State in juni 2021, heeft het Rijk aangegeven deze normen opnieuw te onderzoeken. Wij zijn net als u erg benieuwd wat dit onderzoek gaat betekenen voor de normen.

In april 2022 is een onderzoeksrapport verschenen. In de bijhorende Kamerbrief staat dat de verwachting is dat nieuwe normen vanaf het najaar van 2023 ingaan. Wij zullen daar dan uiteraard goed mee omgaan.

Waarom zoveel windmolens en waarom zo dicht bij woningen?

Voor de zoektocht naar windmolens is een m.e.r.-procedure nodig. Dan worden de milieueffecten van de windmolens in kaart gebracht. We willen zoveel mogelijk energie opwekken en daarom nemen we zoveel mogelijk zoekgebieden op in deze m.e.r.-procedure. Later meer zoekgebieden toevoegen is niet mogelijk, we kunnen dit dus maar een keer goed doen. Bij het bepalen van de zoekgebieden is daarom de grens opgezocht van wat kan en mag. Sommige zoekgebieden liggen daarom dicht bij woningen.

Komende periode minder actief, maar wel nieuwe spreekuren

De komende periode ligt het proces voor de zoekgebieden naar windmolens enigszins stil. Het wachten is op de bekendmaking en ter inzage leggen van de NRD. Daarvan houden wij u op de hoogte via deze nieuwsbrief. U zult tot die tijd minder van ons horen. Wij staan intussen wel open voor een gesprek met u. Wilt u digitaal of telefonisch gebruik maken van het spreekuur of wilt u langskomen voor een gesprek in het Raadhuis? Elke dinsdag tussen 14:00 en 18:00 uur is dit mogelijk. Laat ons dit dan uiterlijk in het weekend ervoor weten. Stuur een mail naar edevoordewind@ede.nl met een voorkeurstijdstip of bel naar 14 0318, dan plannen wij een afspraak met u in.

Meer informatie

Wilt u meer weten, bijvoorbeeld over de procedure die we volgen en de planning? Bekijk dan de andere pagina’s van het Energiecluster. Heeft u vragen, mail dan met edevoordewind@ede.nl

Nieuwsbrief

Kent u mensen die mogelijk geïnteresseerd zijn in deze nieuwsbrief? Met een bericht naar edevoordewind@ede.nl ontvangen zij voortaan ook de nieuwsbrief.

Gemeente Ede wil in 2050 energieneutraal zijn. Het opwekken van windenergie kan helpen om dit doel te bereiken. Met deze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte over de mogelijke windmolens in de gemeente Ede, binnen het Energiecluster A12 – A30. In deze editie een bericht over de Alternatievenontwikkeling, als volgende stap in de zoektocht naar locaties voor windmolens.

Eerste inventarisatie

Afgelopen zomer is een eerste inventarisatie - de quickscan (pdf, 9 MB) - gedaan naar geschikte zoekgebieden. Daar kwamen 10 zoekgebieden uit, waar windmolens eventueel mogelijk zijn.

Vervolgonderzoek

De afgelopen maanden is een uitgebreider vervolgonderzoek gedaan. Dat onderzoek heet ‘Alternatievenontwikkeling (pdf, 3 MB)’. De vraag die de gemeente zich daarbij stelde was: ‘Hebben we met de eerdere 10 alle zoekgebieden in beeld waar mogelijk een windmolen kan komen?’. Uit de Alternatievenontwikkeling komt naar voren dat er 19 geschikte zoekgebieden zijn om windmolens te plaatsen. Dat wil overigens niet zeggen dat er ook daadwerkelijk in elk zoekgebied een windmolen geplaatst gaat worden; hoeveel het er wel worden, zal in de komende periode duidelijk worden.

Bewoners en bedrijven die nabij een nieuwe zoekgebied wonen of werken hebben op 29 maart een brief (pdf, 258 KB) gekregen.

College

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft kennisgenomen van de Alternatievenontwikkeling. De volgende stap in het proces is dat deze opgenomen wordt in de ‘Notitie Reikwijdte en Detailniveau’ (NRD). Deze NRD is het onderzoekskader voor het komende milieueffectrapport (MER).

Energieneutraal  

Wethouder duurzaamheid Leon Meijer:Zoveel mogelijk duurzame energie opwekken, en in 2050 energieneutraal zijn, dat is het doel. Dat doel kan alleen bereikt worden in samenwerking met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. De urgentie is er nu meer dan ooit, kijk alleen al naar de stijging van de energieprijzen en de afhankelijkheid van Russisch gas. Het plaatsen van windmolens is een van de manieren om onze doelen te bereiken. Uiteraard houden we daarbij rekening met omwonenden, bedrijven en wat kan en mag. Uit een eerste inventarisatie vorig jaar bleken er 10 zoekgebieden geschikt voor het plaatsen van windmolens. Verder vervolgonderzoek wijst uit dat er meer mogelijkheden zijn maar ook beperkingen. Als je uitgaat van molens van 120 meter ashoogte kunnen we kiezen uit 19 geschikte zoekgebieden, voor molens van 160 meter ashoogte zijn er slechts 2 zoekgebieden geschikt. Komen er ook zoveel windmolens? Volgens de wethouder is die vraag nog lang niet aan de orde. “Er moeten nog allerlei vragen beantwoord worden. Zoals welke opstelling heeft de voorkeur, wat komt er uit vervolg onderzoek, welke zienswijzen dienen inwoners in en wat vindt de gemeenteraad. Wat we nu weten is dat we uit meer zoekgebieden kunnen kiezen dan dat we eerst dachten, Ondertussen kan ook de Rijksoverheid met nieuwe normen voor windmolens nog effect op het hele plan hebben.”

Proces

Voordat de gemeenteraad besluit waar er windmolens in Ede komen, wordt een lang en zorgvuldig proces gevolgd. Tijdens dit proces worden verschillende onderzoeken uitgevoerd. Op basis van al deze onderzoeken neemt de gemeenteraad naar verwachting in 2024 pas het definitieve besluit over waar windmolens komen. Vóór een definitief besluit wordt genomen in 2024, is er op meerdere momenten gelegenheid uw mening kenbaar te maken. Bekijk hoe het proces verloopt in de korte film op de pagina van het energiecluster.

Planning

Het wordt steeds duidelijker welk tijdspad we gaan doorlopen. Klik hier voor de actuele planning. U ziet daar ook op welke momenten u een reactie kunt geven.

Vragen

Wij kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft. Stuur uw vraag naar: edevoordewind@ede.nl of bel met ons Klantcontactcentrum op telefoonnummer 14-0318. Of maak een afspraak voor het spreekuur.

Nieuwsbrief

Kent u mensen die mogelijk geïnteresseerd zijn in deze nieuwsbrief? Met een bericht naar edevoordewind@ede.nl ontvangen zij voortaan ook de nieuwsbrief. De volgende nieuwsbrief verschijnt in april.

Gemeente Ede wil in 2050 energieneutraal zijn. Het opwekken van windenergie kan helpen om dit doel te bereiken. Met deze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte over de mogelijke windmolens in de gemeente Ede, binnen het Energiecluster A12 – A30. In deze editie een bericht over de aankomende alternatievenontwikkeling.

Alternatievenontwikkeling

De alternatievenontwikkeling beschrijft de alternatieven voor de zoeklocaties van de windmolens binnen het plangebied. Dit vormt een onderdeel van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Hierin staat welke milieueffecten onderzocht gaan worden en hoe dit gebeurt. De NRD bepaalt wat in de milieueffectrapportage (MER) wordt opgenomen. NRD en MER zijn beide vanuit wetgeving nodig om de procedure rondom de windmolens te doorlopen.

Stand van zaken

Het onderzoek naar de alternatieve zoeklocaties voor de windmolens wordt op dit moment afgerond. Hierna wordt het onderzoek aan het college aangeboden. Het college komt dan de inhoud te weten om vervolgens de gemeenteraad informeren. Dat is dan ook het moment om het onderzoek openbaar te maken. Wij plaatsen de informatie op de website en in de volgende nieuwsbrief informeren wij u daarover. Wij verwachten u in maart hier meer over te kunnen vertellen.

Planning

Door het bovenstaande is de planning aangepast. Het wordt steeds duidelijker welk tijdspad we gaan doorlopen.

Meer weten?

Lees meer over de zoeklocaties naar windmolens. Of neem een kijkje bij de (veel)gestelde vragen en antwoorden. Heeft u een aanvullende vraag? Mail die dan naar edevoordewind@ede.nl.

Aanmelden nieuwsbrief

Kent u mensen die mogelijk geïnteresseerd zijn in deze nieuwsbrief? Met een bericht naar edevoordewind@ede.nl ontvangen zij voortaan ook de nieuwsbrief. De volgende nieuwsbrief verschijnt in maart.

Gemeente Ede wil in 2050 energieneutraal zijn. Het opwekken van windenergie kan helpen om dit doel te bereiken. Met deze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte over de mogelijke windmolens in de gemeente Ede, binnen het Energiecluster A12 – A30. In deze editie een bericht over de wisseling van wethouder, de voorbereiding van het verdere onderzoek en de verwachte planning.

Wisseling wethouder

Geert Ritsema is per 1 januari 2022 gestopt als wethouder Duurzaamheid. In dit nieuwsbericht op ede.nl leest u er meer over. De portefeuille Duurzaamheid wordt overgenomen door zittend wethouder Leon Meijer. In een eerder college nam hij ook deze portefeuille voor zijn rekening. Hij brengt de ontwikkelingen binnen het Energiecluster voortaan richting college en gemeenteraad.

Planning NRD en MER

In onze planning stond dat het college in januari geïnformeerd zou worden over de stand van zaken. Door het vertrek van de wethouder is enige vertraging opgetreden. Wij verwachten dit in februari alsnog te kunnen doen met de ‘Alternatievenontwikkeling’. Deze ‘Alternatievenontwikkeling’ gaat in op de locatiekeuze, de hoogte van windmolens en beschrijft daarnaast de alternatieven voor die locaties. Dit als onderdeel van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Hierin staat welke milieueffecten onderzocht gaan worden en hoe dit gebeurt. De NRD bepaalt wat in de milieueffectrapportage (MER) wordt opgenomen.

Vervolg   

U leest in onze volgende nieuwsbrief meer over de Alternatievenontwikkeling en hoe u erop kunt reageren. Na het vaststellen van de NRD kan de MER-procedure van start gaan.

Ede-natuurlijk

Op Ede-natuurljk leest u meer over de zoeklocaties naar windmolens. Daar staat ook een overzicht van (veel)gestelde vragen en antwoorden. Heeft u een aanvullende vraag? Mail die dan naar edevoordewind@ede.nl U krijgt binnen 5 werkdagen antwoord.

Nieuwsbrief

Kent u mensen die mogelijk geïnteresseerd zijn in deze nieuwsbrief? Met een bericht naar edevoordewind@ede.nl ontvangen zij voortaan ook de nieuwsbrief. De volgende nieuwsbrief verschijnt in februari.

Gemeente Ede moet in 2050 energieneutraal zijn. Om dit te halen is het opwekken van windenergie nodig. Met deze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte over de mogelijke windmolens in de gemeente Ede, binnen het Energiecluster A12 – A30. In deze nieuwsbrief een bericht over de planning, de presentatie aan de raad in november en een kort interview met het onderzoeksbureau.

NRD 

Op dit moment wordt een Notitie van Reikwijdte en Detail (NDR) opgesteld. Een NDR onderbouwt de locatiekeuzen en beschrijft de alternatieven voor die locaties. Ook staat in deze notitie welke milieueffecten onderzocht gaan worden en hoe dit gebeurt. De notitie geeft daarnaast aan wat haalbaar en realistisch is. De NRD bepaalt wat in de milieueffectrapportage (m.e.r.) wordt opgenomen. Deze rapportage laten we maken na vaststelling van de NRD.

Planning

Eind januari krijgt het college informatie over de NRD. In de nieuwsbrief van januari informeren wij ook u hierover. De NRD is naar verwachting in maart 2022 klaar om ter inzage te leggen. U kunt dan uw reactie geven op de NRD. De raad zal de NRD in juli kunnen vaststellen. Daarna start de milieueffectrapportage.

Gemeenteraad

Op donderdagmiddag 18 november werd de gemeenteraad geïnformeerd over het proces rondom de windmolens. We gebruikten daar een PowerPoint-presentatie (pdf, 710 KB) voor. U kunt de raadsvergadering hier terugkijken. Halverwege (1:01:00) de livestream start het deel over de windmolens.

Interview Witteveen en Bos

Michelle Vanderschuren werkt bij Witteveen en Bos als m.e.r.-coördinator voor duurzame energieprojecten. In die rol is zij betrokken bij de zoektocht naar mogelijke locaties voor windmolens in Ede. We vroegen naar haar werkzaamheden.

Michelle: “We zijn bezig met het opstellen van een onderzoekskader voor het Energiecluster A12-A30. In deze fase van het project is het belangrijk dat we een goed beeld krijgen van de zoeklocaties waar een windturbine mogelijk past. Ze vervolgt: “We maken in de NRD verschillende combinaties van zoeklocaties, we noemen dit alternatieven. Daarbij variëren we niet alleen in de combinatie van zoeklocaties, maar ook in de turbineafmetingen. Zo zullen we in de NRD alternatieven presenteren met windturbines van 120, 140 en 160 meter as-hoogte. In de NRD leggen we ook vast wat we gaan onderzoeken en hoe we die onderzoeken uitvoeren. Voor windparken is het in elk geval relevant om onderzoek te doen naar geluid (inclusief laagfrequent geluid), slagschaduw en veiligheid, maar ook naar de effecten op de natuur en het landschap.” Op de vraag naar de planning antwoordt Michelle: “We liggen op schema. We zijn op dit moment druk bezig om de alternatieven te beschrijven. Dat is voor ons de laatste grote stap. Daarna kunnen de alternatieven, en natuurlijk de rest van de NRD, voor goedkeuring naar de raad en het college.”

Nieuwsbrief

Inmiddels ontvangen bijna 400 inwoners en bedrijven deze nieuwsbrief. We maken deze om iedereen die dit wil op de hoogte te houden. Kent u mensen die mogelijk geïnteresseerd zijn? Met een bericht naar edevoordewind@ede.nl ontvangen zij voortaan ook de nieuwsbrief. De volgende nieuwsbrief verschijnt in januari.

Wij wensen u alvast prettige kerstdagen en een voorspoedig en gezond 2022!

Gemeente Ede moet in 2050 energieneutraal zijn. Om dit te halen is ook het opwekken van windenergie nodig. Met deze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte over de mogelijke windmolens in de gemeente Ede. 

Bijeenkomsten

Op 26 en 27 oktober waren twee bijeenkomsten in Pathé over de zoeklocaties voor de windmolens. Tijdens deze bijeenkomsten wilden wij in gesprek met u en daarvoor hebben we aan 6 tafels verschillende onderwerpen belicht. Bij twee tafels kwamen bijvoorbeeld geluid en slagschaduw aan bod. Op een andere plek was aandacht voor lokaal eigendom van de windmolens. Bij elke tafel stonden informatieborden waar u meer over het thema kon lezen. Ook werden beelden getoond van de windmolens op de zoeklocaties. Deze informatieborden en de beelden vindt u terug op de pagina Bijeenkomsten oktober.

Bezoekers

De bijeenkomsten zijn door 215 mensen bezocht, het was goed om te zien dat er zoveel betrokkenheid is. Dit leverde veel gesprekstof en vragen op. Op beide avonden zijn aan alle informatietafels veel gesprekken gevoerd. Dit leverde inzicht op voor zowel de aanwezigen als de gemeente. Ook werd op verzoek een discussie gevoerd met wethouder Geert Ritsema. Daarbij werd het doel om duurzame energie op te wekken en het proces en de planning besproken.

Vragenlijst

Tijdens de bijeenkomsten konden de bezoekers een vragenlijst invullen. Dit is door 116 mensen gedaan. Daarmee zijn de resultaten behoorlijk representatief voor de aanwezigen bij de bijeenkomsten. De uitkomsten van de vragenlijst zijn hier te vinden (pdf, 265 KB). Daar zijn ook antwoorden op aanvullende vragen te vinden.

Planning

We hebben de planning aangepast op onze site. Dit is een aanvulling en bewerking van de planning die we eerder aanhielden. Omdat we nog in de voorbereidende fase zitten, ligt nog niet alles vast. Het kan dan ook goed zijn dat wij deze planning nog moeten aanpassen. Indien dit gebeurt, houden we u daarvan op de hoogte.

Informatieve Raadsbijeenkomst te volgen

Donderdag 18 november om 17:00 uur is een informatieve Raadsbijeenkomst. Gemeenteraadsleden worden bijgepraat over de zoeklocaties voor de windmolens. Zij kunnen hun vragen stellen om zich zo voor te bereiden op een mogelijk besluit in de komende maanden. U kunt deze online bijeenkomst volgen door mee te kijken en te luisteren. De bijeenkomst is uitsluitend voor Raadsleden; u kunt zelf niet actief meedoen. De bijeenkomst wordt uitgezonden via deze link.

Vragen

Heeft u vragen over de windmolens, de planning of de locaties? Stel ze via edevoordewind@ede.nl.

Informatiebijeenkomsten 26 en 27 oktober

Op dinsdagavond en woensdagavond 26 en 27 oktober organiseert de gemeente twee bijeenkomsten over de mogelijke zoeklocaties van de windmolens. Als belangstellende bent u hierbij van harte uitgenodigd. Tijdens de bijeenkomsten kunt u ook kennismaken met het gespecialiseerde bureau dat vervolgonderzoeken gaat uitvoeren naar de windmolens.

Wanneer?

  • Dinsdag 26 oktober voor de windmolenlocaties 1 - 5
  • Woensdag 27 oktober voor de windmolenlocaties 6 - 10

U vindt de locaties hier.

Waar?

In bioscoop en zalencentrum Pathé aan Laan der Verenigde Naties 150, 6716 JE Ede. U hoeft zich niet vooraf aan te melden. De bijeenkomst begint om 19.30 uur en eindigt om 21.00 uur. Om 20.00 uur is een korte presentatie. Voor en na dit moment kunt u rondlopen en uw vragen stellen.

Corona Check

Zonder coronatoegangsbewijs kunt u helaas niet deelnemen aan de informatiebijeenkomsten. Bij binnenkomst wordt uw QR-code gecontroleerd. U kunt deze tonen via: https://coronacheck.nl/nl/

Energiecluster A12 - A30

Gemeente Ede wil duurzame energie opwekken. Hier werken wij hard aan binnen een energiecluster met ruimte voor 10 windmolens. Uit een vooronderzoek, de quickscan, bleek wat mogelijke zoeklocaties zijn. De komende maanden gaan we de zoeklocaties van de windmolens verder onderzoeken. Hierover gaan we graag met u in gesprek tijdens de informatiebijeenkomsten.

Onderzoek

De gemeente laat het onderzoek uitvoeren door een gespecialiseerd bureau. Het onderzoek richt zich op slagschaduw, geluid en andere gevolgen voor de omgeving. Ook berekent het bureau of de plaatsing rendabel is. De specialisten van het bureau zullen ook tijdens de bijeenkomsten aanwezig zijn om uitleg te geven. Wij nodigen u uit om tijdens de bijeenkomsten mee te denken over wat u onderzocht wilt zien.

Lokaal eigendom

De gemeente vindt lokaal ‘eigenaarschap’ van de windmolens belangrijk. Niet alleen de lasten, maar ook de lusten moeten ten goede komen van de lokale omgeving. In Nederland bestaan hier al verschillende vormen voor. Denk bijvoorbeeld aan financiële deelname in de opbrengsten van de windmolens. Het inrichten van een gebiedsfonds is ook een mogelijkheid. Dit onderwerp willen wij ook graag met u bespreken tijdens de bijeenkomsten. 

Vragen

In de afgelopen periode ontvingen wij veel vragen over de windmolens. De meeste antwoorden staan op www.ede-natuuurlijk.nl/energiecluster onder het kopje ‘(Veel)gestelde vragen’. Staat uw vraag er niet bij? Of wilt u reageren op het plan voor de windmolens? Stuurt u dan een mail naar edevoordewind@ede.nl

1. Energiecluster A 12 - A 30

Gemeente Ede wil duurzame energie opwekken. Hier werken wij hard aan binnen een energiecluster met ruimte voor 10 windmolens. Uit een vooronderzoek, de quickscan, bleek wat mogelijke locaties zijn. In juni informeerden wij u over het plan voor het energiecluster. Op 22 juni werd daarvoor een online bijeenkomst georganiseerd. Met deze nieuwsbrief houden we iedereen die dat wil op de hoogte over het vervolg rondom de windmolens. 

2. Informatiebijeenkomsten 26 en 27 oktober

De komende maanden gaan we de mogelijke locaties van de windmolens verder onderzoeken. Hierover gaan we graag in gesprek met u. Wij willen dit met een inloop bijeenkomst doen, als de geldende coronamaatregelen dit toestaan. De bijeenkomsten zijn gepland op 26 en 27 oktober. Op 26 oktober bespreken we windmolens 1 tot en met 5. Op 27 oktober gaat het over de windmolens 6 tot en met 10. De mogelijke locaties voor de windmolens vindt u hier. In de nieuwsbrief van oktober ontvangt u de definitieve uitnodiging voor de bijeenkomsten.

3. Onderzoek

De gemeente laat het onderzoek uitvoeren door een gespecialiseerd bureau. Het onderzoek richt zich op slagschaduw, geluid en andere gevolgen voor de omgeving. Ook berekent het bureau of de plaatsing rendabel is. De specialisten van het bureau zullen ook tijdens de bijeenkomsten aanwezig zijn om uitleg te geven. Wij nodigen u graag uit om bij de bijeenkomsten aanwezig te zijn om mee te denken over wat u onderzocht wilt zien. 

4. Lokaal eigendom

De gemeente vindt lokaal ‘eigenaarschap’ van de windmolens belangrijk. Niet alleen de lasten, maar ook de lusten moeten ten goede komen van de lokale omgeving. In Nederland bestaan hier al verschillende vormen voor. Denk bijvoorbeeld aan financiële deelname in de opbrengsten van de windmolens. Het inrichten van een gebiedsfonds is ook een mogelijkheid. Dit onderwerp willen wij ook graag met u bespreken tijdens de bijeenkomsten.  

5. Vragen?

In de afgelopen periode ontvingen wij veel vragen over de windmolens. De meeste antwoorden vindt u bij de (veel)gestelde vragen. Staat uw vraag er niet bij? Of wilt u reageren op het plan voor de windmolens? Stuurt u dan een mail naar edevoordewind@ede.nl