Nieuwsbrieven

In onze vorige nieuwsbrief schreven we dat we meer tijd nodig hebben om de zoekgebieden voor windmolens vast te stellen. Dit had te maken met ontwikkelingen in wet- en regelgeving vanuit het Rijk en de provincie. Het Rijk is bezig om nieuwe, landelijke normen voor windmolens op te stellen. Ook de beleidsontwikkeling rondom de Wespendief van provincie Gelderland wilden we afwachten.

Besluit Provincie

Provincie Gelderland heeft op 20 december een besluit dat gevolgen heeft voor de mogelijke ontwikkeling van windmolens. Dit besluit gaat over windmolens op de Veluwe in relatie tot de beschermde vogelsoort de Wespendief. Als gevolg hiervan is voorlopig geen ruimte voor nieuwe windmolens op ons grondgebied.

Langere termijn

Voor ons en regiogemeenten van de Foodvalley is het nog onduidelijk wat er wel mogelijk is en wanneer dit dan mogelijk is. Wel weten we dat deze beperking tijdelijk is. We moeten nog van de provincie horen hoelang dit duurt. 

2023

Onze ambitie is om binnen de gemeente Ede minstens 22Mw aan windenergie voor 2030 te realiseren. Begin 2023 onderzoeken we met gemeenten in de regio de gevolgen van de besluitvorming en kijken we naar mogelijke alternatieven om onze energiedoelen te halen. Hierbij houden we naast het besluit van de provincie rekening met de nog nader te bepalen landelijke normen voor windmolens van het Rijk. De verwachting is dat deze landelijke normen in de eerste helft van 2023 bekend gemaakt worden. Na deze besluiten hebben we als gemeente meer duidelijkheid over de mogelijke vertraging voor onze windenergie-plannen.

Voor nu wensen wij u fijne kerstdagen en alvast een gelukkig nieuwjaar!

Gemeente Ede wil in 2050 energieneutraal zijn. Het opwekken van windenergie kan helpen om dit doel te bereiken. Met deze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte over de mogelijke windmolens in de gemeente Ede, binnen het Energiecluster A12 – A30. In deze editie leest u over het meer tijd nemen in de procedure.

Meer tijd

De procedure om zoekgebieden voor windmolens vast te stellen vergt meer tijd. Dit heeft te maken met ontwikkelingen in wet- en regelgeving vanuit het Rijk en de Provincie die van invloed zijn. Deze ontwikkelingen worden hieronder genoemd. In elk geval is meer duidelijkheid nodig om de volgende stappen te zetten. Daarom is besloten de procedure minimaal een half jaar stil te leggen.

Normen

Het Rijk is bezig om nieuwe, landelijke normen voor windmolens op te stellen. Dit najaar verwacht de gemeente hier meer duidelijkheid over. Deze nieuwe normen kunnen van invloed zijn op de eerder aangewezen zoekgebieden. Ondertussen kan ook de beleidsontwikkeling van provincie Gelderland nog effect hebben. Wij verwijzen daarvoor naar deze brief van de provincie

Vervolg

De extra tijd geeft het college de mogelijkheid om de ontwikkelingen mee te wegen in het besluit rondom de eerder aangewezen 19 zoekgebieden.

Wethouder energietransitie Arnold Versteeg geeft als toelichting: “Het college wil een zorgvuldig proces doorlopen richting de zoekgebieden. Nu duidelijk is geworden dat deze ontwikkelingen een rol kunnen gaan spelen, hebben we net even wat meer tijd nodig. Het college blijft bij haar ambities op het gebied van de energietransitie.”

Gemeenteraad

De gemeenteraad van Ede is over het uitstel geïnformeerd via een Raadsmemo (pdf, 289 KB).

Nieuwsbrief

Bij nieuws over de ontwikkelingen brengen wij u daarvan op de hoogte. Onze verwachting is dat dit aan het einde van dit jaar zal zijn.

Kent u mensen die geïnteresseerd zijn in deze nieuwsbrief? Met een bericht naar edevoordewind@ede.nl ontvangen zij deze voortaan ook.

Gemeente Ede wil in 2050 energieneutraal zijn. Het opwekken van windenergie kan helpen om dit doel te bereiken. Met deze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van de mogelijke windmolens in de gemeente Ede, binnen het Energiecluster A12 – A30. In deze editie leest u over de reacties die we kregen op de Alternatievenontwikkeling. Maar we beginnen met informatie over het ter inzage leggen van de NRD.

NRD later ter inzage

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft in maart kennisgenomen van de Alternatievenontwikkeling. Dit onderzoek is een onderdeel van de ‘Notitie Reikwijdte en Detailniveau’ (NRD). NRD bepaalt wat in de milieueffectrapportage (m.e.r.) wordt opgenomen. We lieten u eerder weten dat de NRD in mei of juni openbaar zou worden en ter inzage zou liggen. Doordat we moeten wachten op de vorming van het nieuwe college, valt de terinzagelegging in de zomervakantie. Dit willen we niet. Daarom stellen we het besluit over de NRD uit tot na de zomervakantie. Na de zomer informeren we via deze nieuwsbrief wanneer het besluit en de terinzagelegging plaatsvinden.

Reacties op Alternatievenontwikkeling

In maart maakten wij de Alternatievenontwikkeling bekend. Hieruit bleek dat er negentien geschikte zoekgebieden zijn om windmolens in het Energiecluster te plaatsen. De afgelopen periode is hierop gereageerd, vooral door inwoners uit Ede, maar ook vanuit Veenendaal. Via ons mailadres edevoordewind@ede.nl kwamen ongeveer 150 reacties binnen. We stelden een digitaal spreekuur in waarvan 25 mensen gebruik maakten. Ook kregen we veel nieuwe aanmeldingen voor de nieuwsbrief (van 420 naar 650 abonnees). Hieronder ziet u de meest gestelde vragen en antwoorden.

Veelgestelde vragen en antwoorden 

Waarom wordt alleen binnen het Energiecluster A12-A30 gezocht naar zoekgebieden voor windmolens?

Voor het Energiecluster is gekozen omdat het langs de grote infrastructuur zoals de snelwegen A12 en A30 ligt en bij bedrijventerreinen. Ook sluit het aan bij de huidige twee windmolens. Het college heeft het Energiecluster vastgesteld om eerst dit gebied te onderzoeken. Daar is bij de Alternatievenontwikkeling dan ook vanuit gegaan.

Waarom niet wachten op nieuwe afstandsnormen vanuit het Rijk?

De Alternatievenontwikkeling is gebaseerd op basis van de huidige normen van het Activiteitenbesluit. Door een uitspraak van de Raad van State in juni 2021, heeft het Rijk aangegeven deze normen opnieuw te onderzoeken. Wij zijn net als u erg benieuwd wat dit onderzoek gaat betekenen voor de normen.

In april 2022 is een onderzoeksrapport verschenen. In de bijhorende Kamerbrief staat dat de verwachting is dat nieuwe normen vanaf het najaar van 2023 ingaan. Wij zullen daar dan uiteraard goed mee omgaan.

Waarom zoveel windmolens en waarom zo dicht bij woningen?

Voor de zoektocht naar windmolens is een m.e.r.-procedure nodig. Dan worden de milieueffecten van de windmolens in kaart gebracht. We willen zoveel mogelijk energie opwekken en daarom nemen we zoveel mogelijk zoekgebieden op in deze m.e.r.-procedure. Later meer zoekgebieden toevoegen is niet mogelijk, we kunnen dit dus maar een keer goed doen. Bij het bepalen van de zoekgebieden is daarom de grens opgezocht van wat kan en mag. Sommige zoekgebieden liggen daarom dicht bij woningen.

Komende periode minder actief, maar wel nieuwe spreekuren

De komende periode ligt het proces voor de zoekgebieden naar windmolens enigszins stil. Het wachten is op de bekendmaking en ter inzage leggen van de NRD. Daarvan houden wij u op de hoogte via deze nieuwsbrief. U zult tot die tijd minder van ons horen. Wij staan intussen wel open voor een gesprek met u. Wilt u digitaal of telefonisch gebruik maken van het spreekuur of wilt u langskomen voor een gesprek in het Raadhuis? Elke dinsdag tussen 14:00 en 18:00 uur is dit mogelijk. Laat ons dit dan uiterlijk in het weekend ervoor weten. Stuur een mail naar edevoordewind@ede.nl met een voorkeurstijdstip of bel naar 14 0318, dan plannen wij een afspraak met u in.

Meer informatie

Wilt u meer weten, bijvoorbeeld over de procedure die we volgen en de planning? Bekijk dan de andere pagina’s van het Energiecluster. Heeft u vragen, mail dan met edevoordewind@ede.nl

Nieuwsbrief

Kent u mensen die mogelijk geïnteresseerd zijn in deze nieuwsbrief? Met een bericht naar edevoordewind@ede.nl ontvangen zij voortaan ook de nieuwsbrief.

Gemeente Ede wil in 2050 energieneutraal zijn. Het opwekken van windenergie kan helpen om dit doel te bereiken. Met deze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte over de mogelijke windmolens in de gemeente Ede, binnen het Energiecluster A12 – A30. In deze editie een bericht over de Alternatievenontwikkeling, als volgende stap in de zoektocht naar locaties voor windmolens.

Eerste inventarisatie

Afgelopen zomer is een eerste inventarisatie - de quickscan (pdf, 9 MB) - gedaan naar geschikte zoekgebieden. Daar kwamen 10 zoekgebieden uit, waar windmolens eventueel mogelijk zijn.

Vervolgonderzoek

De afgelopen maanden is een uitgebreider vervolgonderzoek gedaan. Dat onderzoek heet ‘Alternatievenontwikkeling (pdf, 3 MB)’. De vraag die de gemeente zich daarbij stelde was: ‘Hebben we met de eerdere 10 alle zoekgebieden in beeld waar mogelijk een windmolen kan komen?’. Uit de Alternatievenontwikkeling komt naar voren dat er 19 geschikte zoekgebieden zijn om windmolens te plaatsen. Dat wil overigens niet zeggen dat er ook daadwerkelijk in elk zoekgebied een windmolen geplaatst gaat worden; hoeveel het er wel worden, zal in de komende periode duidelijk worden.

Bewoners en bedrijven die nabij een nieuwe zoekgebied wonen of werken hebben op 29 maart een brief (pdf, 258 KB) gekregen.

College

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft kennisgenomen van de Alternatievenontwikkeling. De volgende stap in het proces is dat deze opgenomen wordt in de ‘Notitie Reikwijdte en Detailniveau’ (NRD). Deze NRD is het onderzoekskader voor het komende milieueffectrapport (MER).

Energieneutraal  

Wethouder duurzaamheid Leon Meijer:Zoveel mogelijk duurzame energie opwekken, en in 2050 energieneutraal zijn, dat is het doel. Dat doel kan alleen bereikt worden in samenwerking met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. De urgentie is er nu meer dan ooit, kijk alleen al naar de stijging van de energieprijzen en de afhankelijkheid van Russisch gas. Het plaatsen van windmolens is een van de manieren om onze doelen te bereiken. Uiteraard houden we daarbij rekening met omwonenden, bedrijven en wat kan en mag. Uit een eerste inventarisatie vorig jaar bleken er 10 zoekgebieden geschikt voor het plaatsen van windmolens. Verder vervolgonderzoek wijst uit dat er meer mogelijkheden zijn maar ook beperkingen. Als je uitgaat van molens van 120 meter ashoogte kunnen we kiezen uit 19 geschikte zoekgebieden, voor molens van 160 meter ashoogte zijn er slechts 2 zoekgebieden geschikt. Komen er ook zoveel windmolens? Volgens de wethouder is die vraag nog lang niet aan de orde. “Er moeten nog allerlei vragen beantwoord worden. Zoals welke opstelling heeft de voorkeur, wat komt er uit vervolg onderzoek, welke zienswijzen dienen inwoners in en wat vindt de gemeenteraad. Wat we nu weten is dat we uit meer zoekgebieden kunnen kiezen dan dat we eerst dachten, Ondertussen kan ook de Rijksoverheid met nieuwe normen voor windmolens nog effect op het hele plan hebben.”

Proces

Voordat de gemeenteraad besluit waar er windmolens in Ede komen, wordt een lang en zorgvuldig proces gevolgd. Tijdens dit proces worden verschillende onderzoeken uitgevoerd. Op basis van al deze onderzoeken neemt de gemeenteraad naar verwachting in 2024 pas het definitieve besluit over waar windmolens komen. Vóór een definitief besluit wordt genomen in 2024, is er op meerdere momenten gelegenheid uw mening kenbaar te maken. Bekijk hoe het proces verloopt in de korte film op de pagina van het energiecluster.

Planning

Het wordt steeds duidelijker welk tijdspad we gaan doorlopen. Klik hier voor de actuele planning. U ziet daar ook op welke momenten u een reactie kunt geven.

Vragen

Wij kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft. Stuur uw vraag naar: edevoordewind@ede.nl of bel met ons Klantcontactcentrum op telefoonnummer 14-0318. Of maak een afspraak voor het spreekuur.

Nieuwsbrief

Kent u mensen die mogelijk geïnteresseerd zijn in deze nieuwsbrief? Met een bericht naar edevoordewind@ede.nl ontvangen zij voortaan ook de nieuwsbrief. De volgende nieuwsbrief verschijnt in april.

Gemeente Ede wil in 2050 energieneutraal zijn. Het opwekken van windenergie kan helpen om dit doel te bereiken. Met deze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte over de mogelijke windmolens in de gemeente Ede, binnen het Energiecluster A12 – A30. In deze editie een bericht over de aankomende alternatievenontwikkeling.

Alternatievenontwikkeling

De alternatievenontwikkeling beschrijft de alternatieven voor de zoeklocaties van de windmolens binnen het plangebied. Dit vormt een onderdeel van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Hierin staat welke milieueffecten onderzocht gaan worden en hoe dit gebeurt. De NRD bepaalt wat in de milieueffectrapportage (MER) wordt opgenomen. NRD en MER zijn beide vanuit wetgeving nodig om de procedure rondom de windmolens te doorlopen.

Stand van zaken

Het onderzoek naar de alternatieve zoeklocaties voor de windmolens wordt op dit moment afgerond. Hierna wordt het onderzoek aan het college aangeboden. Het college komt dan de inhoud te weten om vervolgens de gemeenteraad informeren. Dat is dan ook het moment om het onderzoek openbaar te maken. Wij plaatsen de informatie op de website en in de volgende nieuwsbrief informeren wij u daarover. Wij verwachten u in maart hier meer over te kunnen vertellen.

Planning

Door het bovenstaande is de planning aangepast. Het wordt steeds duidelijker welk tijdspad we gaan doorlopen.

Meer weten?

Lees meer over de zoeklocaties naar windmolens. Of neem een kijkje bij de (veel)gestelde vragen en antwoorden. Heeft u een aanvullende vraag? Mail die dan naar edevoordewind@ede.nl.

Aanmelden nieuwsbrief

Kent u mensen die mogelijk geïnteresseerd zijn in deze nieuwsbrief? Met een bericht naar edevoordewind@ede.nl ontvangen zij voortaan ook de nieuwsbrief. De volgende nieuwsbrief verschijnt in maart.