(Veel)gestelde vragen

8. Overige vragen

1. Wat is een energiecluster?

Een energiecluster is een gebied waar duurzame energie kan worden opgewekt met verschillende projecten van wind- en/ of zonne-energie. Of met andere vormen van duurzame energie.

2. Waarom moet er zoveel windenergie worden opgewekt?

Op 28 juni 2019 is het nationale Klimaatakkoord gepubliceerd door het kabinet. Hierin is het doel opgenomen om tenminste 35 terawattuur (TWh) aan hernieuwbare energie op land te realiseren. Om aan de ambitieuze doelstelling voor hernieuwbare energie op land te voldoen zal windenergie de komende jaren één van de meest kosteneffectieve manieren zijn om hernieuwbare energie te produceren.

3. Waarom wil de gemeente dit?

De gemeente wil in 2050 energieneutraal zijn. Dan wekt de gemeente lokaal net zoveel duurzame energie op als dat we lokaal gebruiken. Om dit te bereiken zoekt de gemeente naar locaties om duurzame energie op te wekken.

4. Waarom tien windmolens? Waarom dit aantal?

Uit een Quick Scan (vooronderzoek) blijkt dat er in dit energiecluster 10 mogelijk geschikte locaties zijn. Uit onderzoek moet blijken of deze allemaal mogelijk zijn. We weten al dat windmolens elkaar ‘in de weg’ kunnen staan.

5. Waait het wel hard genoeg in Ede?

In Ede waait genoeg wind om de windmolens voldoende energie te laten opwekken. Vanaf windkracht 2 à 3 begint een moderne windmolen met grote wieken al elektriciteit te produceren. De hoogte van de windmolen is ook belangrijk. Een hoge windmolen met grote wieken produceert in het binnenland bijna net zoveel als aan de kust.

6. Kan dit Energiecluster de fossiele brandstof van de BIO verbrandingsoven aan de Dwarsweg vervangen?

De ontwikkelingen binnen het Energiecluster hebben vooralsnog geen directe invloed op deze warmtecentrale.

7. Komen er ook zonnevelden in de buurt van de windmolens?

Zonnevelden in de buurt van de windmolens is zeker een optie, maar geen voorwaarde om de windmolens te realiseren. Er zijn in dit energiecluster ook al lopende initiatieven voor zonnevelden zoals de zonnewal A12 en de zonnecentrale op de Meikade. 

8. Kunnen jullie visualisaties maken, met windplanner en google-Street view? Ook een luchtfoto waar de locaties op ingetekend zijn.

Dit is een goed idee. Om het voor u inzichtelijker en begrijpelijker te maken zullen wij dit gaan uitwerken. Hoe en in welke vorm dat zal gaan vinden, dat zoeken wij nog uit.

9. Hebben jullie nieuwbouw ontwikkelingen meegenomen in jullie kaart? Er zijn al nieuwe vergunningen verstrekt en deze contouren zijn inmiddels ook verwerkt in BAG. Op jullie kaarten zijn deze niet te zien.

Het huidige vooronderzoek is gedaan met gegevens van begin 2021. Bij nieuw uit te voeren onderzoeken waar gebruikt wordt gemaakt van de Basisadministratie Adressen en Gebouwen, wordt gewerkt met bijgewerkt kaartmateriaal.

10. De windmolens beperken de bouw van nieuwe woningen waar zo hard behoefte aan is, klopt dat?

Er wordt rekening gehouden met de nu bekende mogelijke woningbouwlocaties.

11. U geeft aan dat het energiecluster A12-A30 een grote bijdrage levert aan de routekaart Ede energieneutraal. Wat is een grote bijdrage?

Dit hangt voornamelijk af van het aantal windmolens dat er kan komen en de hoogte van de windmolens.

12. Hoe werkt zo'n windturbine?

Op de website van Milieu Centraal leest u hier meer over.

13. Hoe duurzaam kan een windmolen genoemd worden als na afschrijving hiervan de bladen letterlijk in de grond begraven worden? Wat gebeurt er na de levensduur van een windmolen met de molen, wie is verantwoordelijk voor het afbreken en recyclen?

Het is goed om hier vooraf afspraken over te maken met de toekomstige eigenaar. In welke vorm dat mogelijk is en wie de eigenaar wordt, dat is nu nog niet bekend.

14. Er ligt al een windmolen klaar. Daarvoor schijnt geen vergunning te zijn afgegeven. Deze was 130 meter hoog.

Het klopt dat de windmolen bij Plantion wegens een juridische reden niet is gerealiseerd. Als u meer informatie hierover wilt kunt u zich melden bij deze initiatiefnemer.

15. Is de productie (levenscyclus) van windturbines eigenlijk ook fossielvrij?

Dat moeten wij verder uitzoeken. Het lijkt ons goed hier in een toekomstige nieuwsbrief of andere communicatievorm u nader over te informeren.

16. Als de zon schijnt en het waait. Is het dan overbelast?

De netcapaciteit is in sommige delen van Nederland een probleem. Wij zijn in overleg met de netbeheerder om hier aandacht voor te vragen.

17. Is er naast opwekken gedacht aan opslag van energie per locatie?

Dit klinkt als een goede suggestie. Of dit haalbaar is moet blijken uit verdere gesprekken met de toekomstige eigenaren van de windmolens en de netbeheerder.

18. Waarom moet de (duurzaam opgewekte) energie die de gemeente Ede gebruikt binnen de gemeentegrenzen opgewekt worden? Is het niet mogelijk om het (internationale) koppelnet te gebruiken?

Ons streven is om de lokaal opgewekte energie ook lokaal te gebruiken. Dan zijn we zelfvoorzienend en minder afhankelijk van het huidige energienetwerk.

19. Moet vliegverkeer afwijken van de route?

De windmolens zijn niet van invloed op het vliegverkeer.

20. De meest voorkomende windrichting is het zuid/westen dus geluid gaat altijd richting Ede. Niet echt handig of heb ik het mis?

Dat het de meest voorkomende windrichting is, betekent niet dat de wind daar altijd vandaan komt. Meer over de uitvoering van de onderzoeken kunt u (later) vinden in de Notitie Reikwijdte en Detailniveau.

21. In de startnotitie spreekt u over grote zonnevelden, maar hier lees ik verder niets over. Wanneer horen wij hier meer over?

Binnen de gemeente Ede zijn momenteel drie zonnevelden in ontwikkeling. Deze bevinden zich aan de Blaakweg, de Schampsteeg en de Wolfsdijk.

22. Wordt de ontwikkeling van het Koekeltseveld aangepast aan de windmolens of de planning van het Koekeltse veld?

Vooralsnog onderzoeken wij eerst of op de locatie langs de Dwarsweg de mogelijkheid is voor een windmolen.

23. Is het mogelijk dat er een biomassa centrale gepositioneerd wordt binnen het energiecluster?

Momenteel is er nog geen initiatief voor andere vormen van energieopwekking.

24. Wat betekent het feit dat er gekeken gaat worden naar andere bronnen dan windenergie voor wat betreft het ruimte gebruik (met name de natuur en het opengebied)?

Binnen gemeente Ede zijn ook zoekgebieden voor zonne- energie en aardwarmte.

25. Welke locaties zijn eigenlijk afgevallen in het vooronderzoek? En waarom zijn deze locaties op voorhand afgevallen?

Binnen de contouren van het Energiecluster zijn nog geen locaties afgevallen.